Gradiliste autoceste kod Malog Prologa (3 / 14)(3)
Bageri na čvoru Ploče, (Mali prolog je preko brežuljka), autocesta prema Pločama spaja se na brzu cestu za Ploče tunelom kroz Mali Prolog dužine 1092 metra prema Kobiljači. Izlaz tunela na sjevernoj strani je kod Malog Prologa (u lijevom kutu slike), zatim vijaduktom preko sadašnje ceste D62 (dio na slici) na AC se spaja na čvoru Ploče uz rub Jezerca